Etik Kurallar

Etik Kurallar

Etik Kurallar, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın (Ziraat GSYO) tüm ilişkilerini düzenlemede rehber mahiyetinde olup, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi amacını taşıyan ve tüm çevreleri makul ortak bir çıkar paydasında buluşturan kurallar bütünüdür.

Ziraat GSYO’nun vizyonu, sürdürülebilir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir iş modeli çerçevesinde fark ve değer yaratan, saygın, piyasa değeri yüksek bir girişim sermayesi şirketi olmaktır.

Ziraat GSYO; ortakları, paydaşları ve çalışanları ile olan tüm ilişkilerinde adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak paydaşlarımızın yatırımlarının en düşük risk seviyesi ile en yüksek artı değer elde etmek ve Şirketin sektördeki konumunu ve rekabet gücünü daha da geliştirmek için gerekli çabayı gösterir.

Paydaşlarımıza İlişkin İlkeler

Yatırım yaptığı girişim şirketleri ve yatırımcılar değişmez varlık nedenidir.

Hedefi, Ziraat GSYO’nun değer yaratma gücü yüksek yatırımlar ile ülke ve küresel piyasalarda yüksek getiriler elde ederek, yatırımcı memnuniyeti ve sadakatini geliştirmeye devam etmektir.

Ziraat GSYO paydaşlarına karşı eşit davranır ve haklarını korur.

Ziraat GSYO risk yönetimini uygulayarak paydaşların yatırımlarından doğabilecek risklerini en aza indirmeyi hedefler.

Paydaşlarına sahip oldukları hisse sayısına bakılmaksızın aynı değeri verir.

Hak sahiplerine doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımında bulunur. Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alınır.

Şirketin mali durumu faaliyet alanı yönetici vb. değişiklikler internet sitesinde güncellenerek paydaşlarının gelişmelerden haberdar olması sağlanır.

Paydaşların ihtiyaç duydukları bilgilere doğru zamanda en az maliyetle ulaşmaları için gerekli tedbirler alınır.

Paydaşların Şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, ticari bilgiler hariç olmak üzere bilgi talepleri en kısa zamanda karşılanır.

Kamuya açıklanması gereken bilgiler, yararlanacak kişilerin karar vermesine yardımcı olacak şekilde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olarak yayınlanır.

Şirket işlem ve faaliyetlerinde, ülkenin kanunlarına, tabi olduğu mevzuata ve menfaat sahipleri ile yapmış olduğu sözleşmelere tamamıyla uyar.

Hak sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, haklarını iyi niyet kuralları ve şirket imkânları çerçevesinde korur.

Paydaşların Genel Kurula katılması için gerekli tüm tedbirleri alır. Paydaşların görüşlerini rahatça açıklayabilmeleri için iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanır.

Yönetim Kurulu, üst yönetimin pay ve menfaat sahiplerine hesap verebilmesi için gerekli yapılanmayı sağlar.

Çalışanlara İlişkin İlkeler

Şirket ve çalışanları kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket eder.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmaya yönelik eğitim programları gerçekleştirilir.

Çalışanların haklarına ve özgürlüklerine saygılıdır. Tüm haklarının zamanında ve tam olarak kullanılmasını ve edinilmesini sağlar. Çalışanlarında da pay ve menfaat sahiplerine aynı şekilde davranmasını bekler.

Çalışanlar için hem fiziki hem manevi güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlar.

İşveren olarak insan odaklı çalışma koşullarının önemine inanır. İş modelinde, tüm çalışanlara fırsat eşitliği sunmaya önem verir, iş gücündeki farklılıkları Şirketin zenginliği olarak görür ve destekler.

Pay ve menfaat sahiplerinin özel bilgilerinin, ticari sıralarının gizliliğine özen gösterir, yasaların gerektirdiği kişi ve kurumlar dışında kalan 3. taraflara bilgi vermez.

Şirket ve çalışanlar her türlü çıkar çatışmasının önlenmesinde azami özeni gösterir.

Şirket her çalışanının önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.

Çalışanların şirketin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.

Çalışanların hissedarlarla, tedarikçilerle ve müşterilerle dürüst iletişim kurmaları beklenir.

Şirketin adını olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmaları beklenir.

Çevreye, tüketiciye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyar. Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasını gözetir.

Mevzuata İlişkin İlkeler

Başta Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu olmak üzere tabi olunan tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilir. Yeni yasal düzenlemeler yakından takip edilerek gerekli uyum en kısa zamanda sağlanır.

Şirket tarafından hazırlanan tüm mali raporlar TMS ve UFRS ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Paydaşlar ile olan ilişkilerde eşit davranma ilkesine uygun olarak tüm yasa, yönetmelik ve tebliğlere uygun hareket edilir.

Girişim Şirketleri-Tedarikçiler- İş Ortaklarına İlişkin İlkeler

Yatırım yaptığı girişim şirketleri için değer yaratır, gereksinimlerini en üst düzeyde karşılar.

İş ortağı olarak tedarikçilerle ve yatırım yaptığı girişim şirketleriyle ilişkileri karşılıklı saygı, sorumluluk ve adil paylaşım temelinde geliştirmeye kararlıdır. Tedarikçiler ve girişim şirketlerinin başarısını, iş ortağı ve finansal ortak olarak tamamladığı projelerle birlikte destekler.

Her zaman alanında uzman, etik değerleri benimseyen ortaklarla işbirliğini geliştirir.

İlkelere Uyum

Ziraat GSYO ve çalışanları bu ilkeleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.