SERMAYE PİYASASI KURULU KARAR ORGANININ 25.01.2024 TARİH VE 6/137 SAYILI KARARI UYARINCA YAPILAN DUYURU

Şirketimizin hakim ortağı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin (Ziraat Bankası) 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 16.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda Ziraat Bankası'nın internet sitesinde de yayımlanmıştır. Şirketimize ilişkin temel büyüklüklerin de yer alacağı Ziraat Bankası'nın finansal raporları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun muhasebe ve finansal raporlama mevzuatına uygun şekilde hazırlanmakta olup TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümlerini içermemektedir. Dolayısıyla Ziraat Bankası finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir.
Şirketimizce Ziraat Bankası'na iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış Aktif Toplamı 4.757.424.902 TL, Özkaynaklar 4.753.731.879 TL, Sabit Varlık Toplamı 460.951 TL, Faiz Gelirleri 183.897.382 TL, Cari Dönem Kârı 2.331.996.584 TL, Önceki Dönem Kârı ise 1.388.270.805 TL'dir. Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 dönemine ait finansal raporlarının yasal süre dahilinde Kurulunuza iletilecek ve www.ziraatgsyo.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.
İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ZİRAAT GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.